Snel zoeken

FAQ

Het kopen van een woning brengt heel veel met zich mee. Het is logisch dat u allerlei vragen heeft. In onze rubriek 'vraag en antwoord' geven wij antwoord op vragen over koop. Specifieke vragen over Bedrijfsmatig Vastgoed of andere vragen over koopwoningen? Bel ons.

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal veel voorkomende vragen.

Algemeen

Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw van woningen, bergingen, garages en bedrijfspanden. Sinds 01-07-1993 is de verkoop van asbesthouden materialen in Nederland verboden. Gebouwen van voor die tijd kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten. Vanwege dit feit nemen wij bij gebouwen welke zijn gebouwd voor die periode in de koopovereenkomst de zgn. "asbvestclausule" op. Dat vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken die kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak. Asbest kan immer ook zitten in een rookkanaal of achter het dakbeschot of tussen een plafond en is daarom altijd niet visueel zichtbaar. Weet een verkoper waar wel asbest in verwerkt zit, dan wordt dit uiteraard specifiek vermeld.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden.

Veel woningbezitters weten niet dat het asbestverbod eraan komt. En wie er wel mee aan de slag gaat, loopt tegen allerlei problemen aan.

Het 'asbestdakenbesluit 2024' is een feit, al moet het nog wel wettelijk ‘verankerd’ worden. Waarschijnlijk voor eind 2017. Waarom is dit besluit om asbest te verbieden genomen? Door weersinvloeden verweren asbestplaten en komen kleine asbestdeeltjes vrij. En die zijn schadelijk voor de gezondheid. De laatste asbestdaken zijn in 1993 aangebracht.

Huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen voor asbestsanering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2019.


Als lid van de VvE heeft u recht op inzage van de administratie, maar niet altijd op kopieën van belangrijke stukken, zoals notulen, verzekeringspapieren of offertes. Dat is zo geregeld in de modelreglementen van 1973, 1983 en 1992.

Dat recht op inzage is niet oneindig, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van eerder dit jaar. Die bepaalde dat het aan het bestuur van de VvE is een afweging te maken welke informatie zij in welke vorm verstrekken. Onbeperkte inzage kan een effectief bestuur van de VvE belemmeren. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u vlak achter elkaar inzageverzoeken doet, mag het bestuur deze daarom weigeren.

Geluidsoverlast komt vaak voor in oudere appartementsgebouwen. Ga nog eens naar de buren en probeer samen een oplossing te bedenken. Als u afspraken maakt, zet deze dan op papier en stuur de brief naar het bestuur van de VvE.

Afspraken maken onmogelijk? Schakel dan het bestuur in of een buurtbemiddelaar en zet het onderwerp op de agenda van de VvE-vergadering. Als de overlast blijft, bel dan de politie en houd een logboek van de overlast bij. De VvE kan de veroorzaker van de overlast een boete opleggen, kijk daarvoor in uw modelreglement.

Om een vergadering vlot te laten verlopen, kunnen er voorafgaand aan de bijeenkomst spelregels worden afgesproken en sancties, voor als iemand de regels overtreedt.

De rechter oordeelde eerder dat het VvE-bestuur rechtmatig handelde toen zij iemand die de rust verstoorde uit de vergadering zette. Juist bij verschillende belangen binnen een VvE is het belangrijk dat de besluitvorming aan strakke regels voldoet. Iemand mag inderdaad de vergadering worden uitgezet, als de regels en sancties voorafgaand aan de vergadering zijn vastgesteld.

Onderzoeksplicht koper:

Iedere koper heeft onderzoeksplicht: de kandidaat koper moet zich zo goed mogelijk laten informeren over de bouwkundige staat van de woning die hij/zij wil gaan kopen.

Bevat de koopovereenkomst een oudersomsclausule, dan is de onderzoeksplicht nog belangrijker. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan maakt de koper geen goede beurt als hij/zij, zijn/haar onderzoeksplicht heeft verzaakt.

Meldingsplicht:

De verkoper moet alle zaken die van belang zijn voor de verkoop van de woning meedelen aan de kandidaat koper. De verkoper kan dit doen door dit soort zaken vast te leggen in de zgn. vragenlijst die makelaar hiervoor ter beschikking heeft.

Let op: Voor de verkoper is een ouderdomsclausule niet waterdicht. Zeker niet als blijkt dat de verkoper niet aan zijn meldingsplicht voldeed en bekende gebreken niet melde.     

PS. een bouwtechnische keuring laten doen, is een goede manier om een idee te krijgen over de staat van een woning.

Of een appartement mag worden verhuurd, hangt af van de inhoud van de hypotheekakte, splitsingsakte en het splitsingsreglement.

In een hypotheekakte staat vaak dat de eigenaar het appartement niet zonder toestemming van de hypotheekhouder – de bank – mag verhuren. In de meeste splitsingsreglementen staat dat de eigenaar het appartement mag verhuren. Wel moet de huurder dan een verklaring ondertekenen. Daarin geeft hij aan dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) zal naleven. Als de huurder de verklaring niet ondertekent, kan hij door het VvE-bestuur en op kosten van de eigenaar het appartement uit worden gezet. In een huishoudelijk reglement mag de VvE verhuur van een appartement niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden.

Huur

Volgens Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een verhuurder aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van zijn eigendom als hij wist of kon weten dat zijn pand gebruikt werd voor hennepteelt.

Een huurder heeft recht op privacy en een verhuurder mag dus niet zonder toestemming van de huurder (ongestoord of aangekondigd) een woning inspecteren. Wel mag een huurder (aangekondigd) de woning betreden voor onderhoudswerkzaamheden en/of een taxatie. Dat mag dan alleen op werkdagen.

Het is daarom van belang dat een verhuurder toch kan bewijzen dat hij heeft geprobeerd om voldoende toezicht te houden. De verhuurder kan dit doen door (meerdere keren) schriftelijk te verzoeken om het gehuurde te inspecteren. Hiervoor kan de verhuurder in de huurovereenkomst aanvullend op laten nemen dat hij de mogelijkheid moet krijgen om periodiek controle uit te voeren in en om de woning - het pand. Het is aanbevolen om deze periodieke controles uit te voeren en te documenteren!

Dus: voorkomen is beter dan blussen. U loopt anders het risico dat de kosten van ontmanteling op de verhuurder wordt verhaald.

 

Koop

Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft niet altijd de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen gewoon door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat de woning "onder bod is". 
Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandelingen met de eerste kandidaat koper beëindigd is. De makelaar zal geen mededeling doen over de hoogte van de bieding. Dat zou het overbieden kunnen uitlokken.

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk je eerdere bod.

Wanneer u een woning koopt heeft u 3 dagen (wettelijke) bedenktijd. In deze tijd kunt u kosteloos en zonder opgave van reden de koopovereenkomst (koopakte) ontbinden.
Heeft u de koopovereenkomst ontvangen die zowel door u als koper als de verkoper is ondertekend, dan pas gaat de wettelijke bedenktijd op dat moment in. Wanneer u binnen deze termijn wilt ontbinden, moet u dit kenbaar maken bij de verkoper. Ons advies is wel om dit schriftelijk te doen, om discussie later te voorkomen. U hoeft geen reden van ontbinding te geven en ook bent u geen kosten verschuldigd, op eventueel gemaakte notariskosten na.
Bedenktijd: van de 3 dagen bedenktijd moeten er minimaal 2 dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.

Nee, dit hoeft zeker niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bieding door:

  1. Een tegenbieding te doen én
  2. Als de verkoper (of verkopend makelaar namens verkoper) expliciet meldt dat je in onderhandeling bent 

    DUS: Je bent dus NIET in onderhandeling als de verkoper ( of verkopend makelaar namens verkoper) zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken! 

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper én de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende overeenkomst’. 

Als verkoper en koper het (mondeling) eens zijn over de belangrijkste zaken bij de koop (prijs / datum levering van de woning / ontbindende voorwaarden), dan is er een koop. De makelaar legt deze koop vast in een koopakte. Daarin staat wat de koper en verkoper mondeling hebben afgesproken.
Vaak worden er nog een aantal andere afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een boete- / asbestclausule of een aanvullende bepaling zoals "De verkoper is niet de feitelijke gebruiker". De makelaar kan dan de koopakte opstellen.
De verkoop van de woning is nu definitief als verkoper en koper beide deze koopakte hebben ondertekend én de 3 dagen bedenktijd voorbij zijn. Mondelinge afspraken zijn niet bindend. 

De verkoper bepaalt waarvoor hij/zij de woning verkoopt. Als makelaar zal je streven naar een marktconforme vraagprijs. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist en de makelaar adviseert. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij/zijde woning aan deze koper wil verkopen. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - bijvoorbeeld: welke roerende zaken blijven achter - pas te onderhandelen als ze het eens zijn over de hoofdzaken. De makelaar zal altijd proberen verkoper en koper op één lijn te krijgen zodat verkoper vindt dat hij een goede prijs betaalt krijgt en de koper vindt dat hij de woning voor een prima prijs heeft gekocht. De makelaar heeft een adviserende rol maar uiteindelijk beslist de verkoper.