Privacyverklaring

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate, gevestigd aan Antwerpsestraat 9e 4921 DC Made, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.zopfi-makelaardij.nl, Antwerpsestraat 9e 4921 DC Made 0162-687470
De heer A.C.M. Zopfi en mevrouw S.J. Brons zijn Functionaris Gegevensbescherming van Zopfi Makelaardij Immo Real Estate. Hij/zij is te bereiken via info@zopfi-makelaardij.nl

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zopfi Makelaardij Immo Real Estate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten  

Persoonsgegevens van klanten/ relaties worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt t.b.v. de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinde;

 2. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Persoonsgegevens die wij verwerken: Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate opgeslagen ten behoeve van voorgenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst én daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van gegevens bij verkoop of verhuur van uw woning, winkel-/ bedrijfspand

U verkoopt of verhuurt uw woning, winkel-/ bedrijfspand.

Als u Zopfi Makelaardij Immo Real Estate inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, winkel-/ of bedrijfspand dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en inschrijving K.v.K.

 • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter, kleiner, verandering van werk

 • De datum van aanmelding van de woning, winkel-/ bedrijfspand en de periode dat de woning, winkel-/ bedrijfspand te koop of te huur staat of heeft gestaan

 • De omschrijving en kenmerken van de woning, winkel-/ bedrijfspand zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes, inhoud en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde

 • Foto’s en video’s van de woning, winkel-/ bedrijfspand

 • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop of verhuurprijs en de transactiedatum

 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht

 • Overige informatie die u aan Zopfi Makelaardij Immo Real Estate heeft verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning, winkel-/ bedrijfspand (zoekopdracht)

Als u Zopfi Makelaardij Immo Real Estate inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, winkel-/ bedrijfspand, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres en inschrijving K.v.K.

 • Het zoekprofiel waarin uw woon-/ bedrijfswensen zijn opgenomen

 • Gegevens over uw huidige woning, winkel-/ bedrijfspand zoals de koop- of huurprijs

 • De reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter, kleiner, prijstechnisch

 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie (werkgeversverklaring), gezinssamenstelling

 • Wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum

 • Overige informatie die u aan Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verstrekt die samenhangen met de zoekopdracht

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief of het verzoek hiertoe in de verkoop-verhuuropdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) (nieuwsbriefuitingen) kan Zopfi Makelaardij Immo Real Estate de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer(s)

Uw persoonsgegevens worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerden 

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zopfi Makelaardij Immo Real Estate de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer(s)

Uw persoonsgegevens worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving door netwerkbeheerder;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 • Het verzorgen van de salarisadministratie;

 • Het verzorgen van de kantooradministratie (CRM);

 • Cloudsoftware voor gebruik op kantoor

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zopfi Makelaardij Immo Real Estate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld: aangewezen contactpersoon, eigen kind, notarieel gevolmachtigde).

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zopfi Makelaardij Immo Real Estate de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zopfi-makelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate behoudt zich het recht voor om wijzigingen/ aanvullingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent en blijft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zopfi-makelaardij.nl. Zopfi Makelaardij Immo Real Estate heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. (Dezelfde beveiliging die banken hanteren voor hun internetverbindingen).

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • Medewerkers van Zopfi Makelaardij Immo Real Estate en alle andere personen die namens Zopfi Makelaardij Immo Real Estate van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Zopfi Makelaardij Immo Real Estate analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Zopfi Makelaardij Immo Real Estate volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Zopfi Makelaardij Immo Real Estate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zopfi Makelaardij Immo Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zopfi Makelaardij Immo Real Estate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zopfi-makelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zopfi Makelaardij Immo Real Estate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen of opmerkingen:

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Wij staan u hierover graag te woord.