Beschrijving

BOUWNUMMER 2 KOZMINSTRAAT GROOT 413m2 (percelen S 5964 en S 5254)  
P.S. de begroeiing van beukenhagen staat op het perceel, net als een groot deel van de houten berging die u bij het perceel kan zien. Langs het pad is het perceel ca. 27m en de diepte is va. 29m/ hoek 90 graden (bouwnummer 1 ligt aansluitend op hoek Rozenbloemstraat - Kozminstraat) 

De inschrijfperiode is vanaf 19 juni 2021 tot 2 juli 2021 - 12:00 uur.
U dient uw inschrijfformulier (*) vóór dit tijdstip in te leveren tijdens kantooruren bij Zopfi Makelaardij, Antwerpsestraat 9e, 4921 DC te Made
Bij inlevering van uw inschrijfformulier krijgt u een bewijs van ontvangst van uw inschrijving en een lotnummer. 
(*) Inschrijfformulier kan digitaal worden aangevraagd.

VOORWAARDEN INSCHRIJVING
	Inschrijfformulieren per e-mail zijn ongeldig en tevens geldt dit ook voor te laat ontvangen inschrijvingen. Van Meerwijk Netwerk Notarissen te Made beslist over de geldigheid van het ingediende inschrijfformulier.

	De toewijzing/loting wordt door Van Meerwijk Netwerk Notarissen verzorgd en vindt plaats op 05 juli 2021 in de middag. De ingeschreven kandidaten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd door Zopfi Makelaardij. Van Meerwijk Netwerk Notarissen maakt van de loting een proces-verbaal op. Een afschrift van het proces verbaal is voor de inschrijvers in te zien bij Zopfi Makelaardij vanaf 06 juli 2021. Voor inzage van het proces verbaal dient u vooraf een afspraak te hebben gemaakt via telefoonnummer 0162-68 74 70.

	Toewijzing van de percelen vindt plaats op basis van de door u opgegeven bouwnummer(s). Indien meerdere kandidaten hun voorkeur voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven, zal toewijzing plaatsvinden op basis van loting. Wij gaan ervan uit dat u voor het niet door u ingevulde (doorgehaalde) bouwnummer, geen belangstelling heeft.

	Aan de ingeschrevene die als eerste voor een bouwnummer is ingeloot, wordt gedurende maximaal 7 dagen een optie verleend door Zopfi Makelaardij. Als niet binnen 7 dagen wordt besloten over te gaan tot koop, dan komt de optie te vervallen. De optie voor het betreffende bouwnummer wordt dan aan het opvolgende lotnummer verleend, tenzij diegene al als eerste is ingeloot voor een ander bouwnummer, in welk geval de optie aan het eerstvolgende lotnummer wordt toegekend, totdat er geen lotnummers meer beschikbaar zijn en het perceel (of percelen) via reguliere verkoop wordt/worden aangeboden.

	De inschrijving is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) voor de percelen in aanmerking kan (kunnen) komen.

	Tijdens de optieperiode is Zopfi makelaardij beschikbaar voor het verstrekken van informatie.

	Indien aan u geen bouwnummer wordt toegewezen, wordt u door Zopfi Makelaardij benaderd zodra de situatie zich positief voor u ontwikkelt.

	Alle verkoopdocumentatie kunt u vanaf maandag 12 juni 2021 vanaf 09.00 uur bij ons op de website downloaden: www.zopfi-makelaardij.nl 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het inschrijvings- en verkoopproces. Alleen Zopfi Makelaardij en Van Meerwijk Netwerk Notarissen  hebben inzage in uw gegevens. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij wensen u veel succes met de loting.

Bijzonderheden

Er wordt geen financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst

U mag bouwen naar wens mits de voorwaarden voldoen aan de normen van het bouwbesluit en bestemmingsplan (op te vragen via ons kantoor)

Naast de prijs voor het bouwperceel wordt bij de koper de volgende kosten in rekening gebracht:

•	De kosten van aanvraag en uitvoering van een rioolaansluiting en inrit, gas, water en elektra
•	De legeskosten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten voor te te bouwen woning

Zopfi Makelaardij is een betrouwbare en sterkte partner, iemand die je kunt vertrouwen

Kenmerken